ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

เตือนภัย!! มัลแวร์ WANNACRY

เรียน ผู้ใช้งานระบบเครือข่ายสารสนเทศทุกท่าน

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศได้ติดตามสถานะการณ์ “การแพร่ระบาดของมัลแวร์ WannaCry” วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์

กิจกรรม “ทำความดี ถวายพ่อหลวง”

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ได้จัดเตรียม และนำส่งเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 เครื่อง