โครงสร้างสำนัก

ชื่อ : นายเคน นพรัตน์ (เคน)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ห้อง 307

หมายเลขภายใน : –
มือถือ : 081-904-9009
E-Mail : ken@panyapiwat.ac.th


ชื่อ : นายวิทยา เจี่ยภักดี (วิทย์)

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ(รักษาการ)
สถานที่ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ห้อง 307

หมายเลขภายใน : 2567
E-Mail : wittayac@panyapiwat.ac.th


ชื่อ : นายศิระ กัลยาหัตถ์ (ป๋อม)

ตำแหน่ง : ผู้จัดการแผนกปฏิบัติการสารสนเทศ
แผนก : ปฏิบัติการสารสนเทศ
สถานที่ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ห้อง 307

หมายเลขภายใน : 2567
มือถือ : 081-751-6696
E-Mail : sira@panyapiwat.ac.th


ชื่อ : นายยุทธนา เอี่ยมสมบุญ (มด)

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่แผนกปฏิบัติการสารสนเทศ
แผนก : ปฏิบัติการสารสนเทศ
สถานที่ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ห้อง 307

หมายเลขภายใน : 2567
มือถือ : 080-665-8210
E-Mail : yutthanaiam@panyapiwat.ac.th


ชื่อ : นายสิริชัย ธีระกร (ปอม)

ตำแหน่ง : ผู้จัดการแผนกพัฒนาระบบสารสนเทศ
แผนก : พัฒนาระบบสารสนเทศ
สถานที่ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

หมายเลขภายใน : 3565
มือถือ : 081-752-7878
E-Mail : sirichai@panyapiwat.ac.th

ชื่อ : ……………………………………..

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่แผนกพัฒนาระบบสารสนเทศ
แผนก : พัฒนาระบบสารสนเทศ
สถานที่ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

หมายเลขภายใน : 3565
มือถือ : –
E-Mail : – @panyapiwat.ac.th


ชื่อ : นางสาวทัศนีย์ ยอดแก้ว

ตำแหน่ง : ผู้จัดการแผนกปฏิบัติการระบบสื่อสารทางไกล
แผนก : ปฏิบัติการระบบสื่อสารทางไกล
สถานที่ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ห้อง 308

หมายเลขภายใน : 3569
E-Mail : tasanee@panyapiwat.ac.th


ชื่อ : นายธนเทพฤทธ์ พูนทอง (ยา)

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่แผนกปฏิบัติการระบบสื่อสารทางไกล
แผนก : ปฏิบัติการระบบสื่อสารทางไกล
สถานที่ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ห้อง 308

หมายเลขภายใน : 2569
มือถือ : 086-565-6523
E-Mail : tanataplit@panyapiwat.ac.th


ชื่อ : นางสาวสรีรัตน์ ยันต์วิเศษ (แหวน)

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่แผนกปฏิบัติการระบบสื่อสารทางไกล
แผนก : ปฏิบัติการระบบสื่อสารทางไกล
สถานที่ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ห้อง 308

หมายเลขภายใน : 2569
มือถือ : 061-882-2767
E-Mail : sareeratyan@panyapiwat.ac.th

ชื่อ : นายสุทธิพงศ์ แสงทับทิม (สาม)

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่แผนกปฏิบัติการระบบสื่อสารทางไกล
แผนก : ปฏิบัติการระบบสื่อสารทางไกล
สถานที่ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ห้อง 308

หมายเลขภายใน : 2569
มือถือ : 095-727-1919
E-Mail : sutthipongsae@panyapiwat.ac.th


ชื่อ : นายชยากร กุลยนต์ (กอล์ฟ)
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่แผนกปฏิบัติการระบบสื่อสารทางไกล
แผนก : ปฏิบัติการระบบสื่อสารทางไกล
สถานที่ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ห้อง 308

หมายเลขภายใน : 2569
E-Mail : chayakonkul@panyapiwat.ac.th


Supportscreen tag