Day: October 22, 2020

IT News
ประชาสัมพันธ์แผนกสื่อสารทางไกล
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

Conference News : ตรวจเช็คอุปกรณ์ห้องเรียนดาวเทียม ภาคกลาง

 เมื่อวันที่ 21-25 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงพื้นที่ภาคกลาง ตรวจเช็คอุปกรณ์ห้องเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม adminwp-itpat

Read More
Supportscreen tag