IT News
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ : PAT จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ

PAT จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ “ การสื่อสารเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ” โดยมีคุณประวีณมัย บ่ายคล้อย ผู้ประกาศข่าวมืออาชีพ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3

Read More
Follow Me!
Supportscreen tag